Požadavky – stávka

(Our demands in english)

Proč chceme stávkovat?

 1. Realita souběhu vážných krizí: klimatická krize, ekonomická, energetická a sociální krize je tak bezprecedentní, že stávka je adekvátní formou protestu.
 2. Naše vláda, stejně jako předchozí vlády, nedokáže čelit jak momentálním krizím, tak dlouhodobým strukturálním problémům. 
 3. Chceme stávkou nabídnout alternativu k současnému neudržitelnému stavu, mluvit o budoucnosti a skutečných výzvách, kterým čelíme.
 4. Díky několikadenní stávce máme možnost šířit naše myšlenky ve veřejném prostoru. Chceme na chodbách univerzit pořádat semináře, přednášky apod. To na jednorázové demonstraci není možné.
 5. Nemůžeme jen sedět a vzdělávat se pro budoucnost, která bude podle dostupných výzkumu katastrofická. Chceme se pokusit o hledání a realizaci řešení současných krizí. 
 6. Jsme si vědomi geopolitické situace, ve které se nacházíme: válka a utrpení na Ukrajině, střety v Íránu, globální krize ekonomiky, to vše ale jen podtrhuje nutnost reforem.

 

Proč 17. listopadu?

 1. Ideály spravedlivé sociální společnosti, shrnuté studenty v provolání z 20. listopadu 1989, zůstaly nenaplněny. I přes zásadní úspěchy, jako například nenásilné svržení komunistického režimu, založení demokratických institucí, zajištění svobody slova a dalších svobod a lidských práv, jsme po roce 1989 udělali mnoho chyb. Chceme mluvit o tom, co a jak se mělo udělat jinak a lépe.
 2. Hlásíme se k odkazu boje proti extrémní pravici a fašismu zavražděných demonstrantů roku 1939 dělníka Václava Sedláčka a studenta Jana Opletala. Vidíme totiž, že právě dnes, kdy se nacházíme v krizi závažného rozsahu, sílí hlasy krajní pravice, tomu je nutné se postavit.
 3. Stejně jako studenti v minulosti, a to ať jde o roky 1968 nebo 1989, i nám leží celospolečenská situace na srdci. Chceme tak nabídnout naše pohledy, přinést nové akcenty a pomoci zásadní transformaci státu a společnosti, kterou pokládáme za nevyhnutelnou. Na 17. listopadu není možné jen vzpomínat. Musíme rovněž mluvit a především usilovat o spravedlivější a udržitelnější budoucnost.
 4. Tento podzim probíhají celoevropské studentské stávky End Fossil: Occupy za konec fosilních paliv, ke kterým se připojujeme.

 

Co chceme?

Požadavky na vládu

 • Vláda si musí vytyčit řešení klimatické krize jako svou prioritu.
   1. Za tímto účelem zřídí zvláštní instituci, a to ať už ve formě ministerstva bez portfeje nebo vládní zmocněnkyně nebo zmocněnce pro boj s klimatickou krizí a jejími důsledky.
   2. Tato instituce bude koordinovat vládní a obecně celospolečenské úsilí o spravedlivou transformaci a přechod k bezemisní budoucnosti. 
   3. Instituce musí být nezávislá na lobby zájmových skupin a musí disponovat dostatečnými pravomocemi, expertním a organizačním zázemím, které umožní bezodkladné a co nejrychlejší dosažení stanovených cílů.
 • Vláda musí co nejdříve představit konkrétní kroky k dosažení bezemisní budoucnosti.
   1. Vláda musí do konce roku 2022 vytvořit energetickou koncepci státu založenou na masivním rozvoji bezemisních, především obnovitelných zdrojů energie a maximálních úsporách energie pro nezávislost na fosilních palivech.
   2. Za účelem realizace bezemisní budoucnosti musí vláda zavést uhlíkovou daň a uhlíkovou dividendu, díky kterým za boj proti klimatické krizi zaplatí největší znečišťovatelé a nikoliv občané.
   3. Vláda se musí všemi dostupnými prostředky zasadit o konec uhelných elektráren do roku 2033, jak sama slíbila ve svém programovém prohlášení. 
   4. Ministerstvo životního prostředí, zemědělství, dopravy a průmyslu a obchodu musí urychleně stanovit další konkrétní opatření ke snižování emisí skleníkových plynů v souladu s evropským a mezinárodním právem a důsledně je plnit. Není možné, aby ministerstva už půl roku nerespektovala pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ve věci klimatické žaloby, který označil jejich současné plány za nedostatečné.
 • Požadujeme okamžité vystoupení České republiky z Energetické charty a vytvoření tlaku na to, aby z Energetické charty vystoupily i ostatní členské státy EU.
   1. Energetická charta umožňuje fosilním korporacím žalovat jednotlivé státy za jejich klimatické politiky a tím prospívá zájmům největších znečišťovatelů. V posledních týdnech od charty odstoupilo sedm států EU a Česká republika by je měla následovat.
 • Je nutné, aby transformace státu a společnosti byla udržitelná, demokratická a spravedlivá.
  1. Prostředky z Plánu obnovy Evropské unie, Fondu spravedlivé transformace a státního rozpočtu určené na spravedlivou transformaci nesmějí skončit u uhlobaronů a jiných znečišťovatelů nebo v nesmyslných samoúčelných projektech, které neřeší sociální ani klimatické problémy. Spravedlivá transformace se nesmí stát dotací pro oligarchy. O využití těchto prostředků si musí rozhodnout lidé z uhelných regionů sami.
  2. Je nutné výrazně urychlit přijetí adekvátní legislativy pro komunitní energetiku a obecně podpořit nejen dekarbonizaci energetiky, ale i její decentralizaci ve prospěch energetické soběstačnosti podniků, státních institucí, obcí a měst. V tomto bodě je pak klíčové urychlit přijetí novely energetického zákona tak, aby byla účinná již od 1. 1. 2023.
  3. Energetická chudoba nemá ve vyspělé společnosti co dělat. Je nutné, aby stát dostatečně pomohl lidem postiženým energetickou chudobou a usnadnil nízkopříjmovým občanům přístup k obnovitelným zdrojům energie (např. zavedením vyšších dotací pro lidi s nižšími příjmy).
  4. Otevřít na celospolečenské úrovni debatu o alternativních modelech práce, trhu a státu.

 

Požadavky na univerzity 

 1. Univerzity se musí stát udržitelnými. Za tím účelem požadujeme přijetí strategií transformace a vytvoření dostatečných organizačních kapacit k tomu, aby bylo dosaženo udržitelných univerzit v roce 2027.
  1. Zahájit a dokončit energetický audit univerzit a jejich jednotlivých fakult do konce roku 2023.
  2. Co nejdříve přistoupit k dostatečnému zateplení budov univerzit a okamžitě začít snižovat spotřebu energií, tam, kde je to možné a citlivé vůči potřebám výuky, studentů, studentek a dalších akademických i neakademických pracovníků a pracovnic. 
  3. Začít budovat vlastní kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 
 2. Požadujeme zřízení fakultních koordinátorek a koordinátorů disponujících dostatečným personálním, organizačním a finančním zázemím pro realizaci skutečně udržitelné univerzity.
 3. Finanční ohodnocení doktorandů a doktorandek, stejně jako zaměstnanců a zaměstnankyň a jiných pracujících na univerzitách musí být důstojné a adekvátní. 
  1. Žádáme celou akademickou obec, aby se postavila do čela veřejného protestu proti nerovným dopadům inflace a rapidnímu zvyšování cen energií na akademické a vědecké pracovníky a pracovnice. Jejich práce se totiž v mnoha případech odehrává v prekarizovaných podmínkách.
 4. Je nutná podpora výuky související s řešením příčin a důsledků klimatické krize a úsilím o spravedlivou transformaci.
 5. Univerzity se musí držet zásad odpovědné spolupráce se soukromým sektorem. 
  1. Univerzity nesmí podporovat aktivity spojené s bezohledným zneužíváním přírody nebo jiných, ať už lidských nebo mimo-lidských bytostí a nesmí přijímat finance od těch, kteří tyto činnosti vykonávají.
  2. Univerzity musí jasně stanovit podmínky pro poskytovatele pojištění a zahrnout do nich klimatická kritéria.
  3. Požadujeme, aby se univerzity připojily k našemu tlaku na soukromý sektor i veřejně a naplňovaly tak tzv. třetí roli, kterou jim ukládá zákon. 

 

Our demands in english:

We demand from our government:

 1. The government is required to accept solving climate crisis as its priority
  1. For these purposes a special body has to be assembled, be it in the form of a ministry without portfolio or a government agent empowered to combat both the climate crisis and its consequences already taking place
  2. This institution will also serve to coordinate government and public endeavours to enact both climate justice and a transition towards an emission-free future.
  3. This institution must be established and preserved as independent from lobby of interest groups and it has to have sufficient powers and authority, expertise and organizational manpower, which will allow it to achieve its goals as expediently as possible and without delay.
 2. The government is required to establish concrete steps, targets and goals for reaching an emission-free future.
  1. An energy conception of a state focused on a massive development of emission-free, and chiefly of those, renewable power sources and maximum energy savings in order to achieve an independence on fossil fuels.
  2. For the purposes of realization of an emission-free future, the government is required to establish a carbon tax and carbon dividend, thanks to which the burden of combatting the climate crisis would rest on the shoulders of the polluters causing it and not citizens suffering from it.
  3. The government is also required to advocate and push for the discontinuation of the coal-fired power plants by the year 2033, as it has itself promised in its programme declaration.
  4. Ministries of the Environment, Agriculture, Transportation and Trade and Industry have to expediently establish further concrete measures to lower emissions of greenhouse gasses, in accordance with European and International law, and see to it that these measures are followed. It is impossible for the ministries to ignore a legally binding verdict of the district court of the city of Prague in the case of climate lawsuit, as they have been ignoring it for the past six months, which has established their current plans as insufficient.
 3. We demand that Czech Republic immediately withdraws from the Energy Charter Treaty and puts pressure on other EU member states to do so as well.
  1.  Energy Charter Treaty allows fossil corporation sue individual states for reparations on losses caused by their climate policies, therefore only the greatest polluters benefit from it. Three EU countries withdrew from ECT and Czech Republic should follow suit.
 4. It is imperative that the transition of the state is sustainable, democratic and just.
  1. Resources from the Recovery Plan for Europe, Fund for Just Transition, and government budget, allocated for a transition that is just, must not be allowed to end up in the pockets of coal-barons and other polluters. Likewise they must not be used to fund pointless self-serving projects which do nothing to solve social and climate issues. A just transition is neither grant nor subsidy for oligarchs. The specific use of these funds has to be decided by the people from coal regions themselves.
  2. Adequate legislature concerning community energetics has to be adopted swiftly. Support for decarbonization and decentralization of energy infrastructure with the goal of energy self-sufficiency of companies, institutions of state, municipalities and cities is crucial. It is imperative to adopt an amendment to the energy law in such a way, that it comes to power already on the 1st of January 2023.
  3. Energy poverty has no place in a developed society. The state has to adopt measures to help those afflicted by it and allow people with low income access to renewable power sources (for example by raising the subsidies for people with low income).
  4. A debate about alternative models of work, market and state has to be opened on all levels of society

We demand from our universities:

 1. Universities must be made sustainable. For this purpose we demand adopting strategies for such transformation and establishing sufficient organizational capacities, so as to make universities sustainable by the year 2027.
  1. An energy audit of universities and their individual faculties has to be initiated and completed by the end of the year 2023.
  2. As soon as it is possible, the buildings in the care of universities need to be insulated and energy use needs to be lowered wherever it is possible and sensitive with regards to the needs of education, students, academic and non-academic staff alike.
  3. Universities need to develop their own capacities for energy production from renewable power source.
 2. We demand that universities establish roles of faculty coordinators backed by sufficient manpower and organizational and financial resources to transform universities to truly sustainable institutions.
 3. Financial rewards and salaries of PhD. students, as well as academic and non-academic staff across universities has to be decent and adequate.
  1. We therefore ask the whole academic society to lead the public protest against the unequal impact of inflation and rapid growth of energy prices on academic and scientific workers. In many cases, their work takes place in financially highly precarious conditions.
 4. It is imperative to support and develop education programmes focused on solving the causes and impacts of climate crisis and endeavours for a just transition from fossil industries.
 5. Universities have to stay true to their principles of responsible cooperation with private sector.
  1.  Universities must not support activities with links to unscrupulous exploitation of nature and any beings, human and non-human alike, and must not accept funding from those who trade in such activities.
  2. Universities must set clear conditions for insurance providers and must incorporate climate protection and sustainability criteria in them
  3. We demand, that universities take a public part in our pressure on private sector and therefore fulfil their “third role”, as mandated by legislature.