Požadavky

Požadujeme aby univerzity

1) Zdůrazňovaly urgentnost klimatické krize směrem k veřejnosti a plnily svou „třetí roli“

– Žádáme univerzity, aby se oficiálně zavázaly respektovat závěry klimatického panelu IPCC, a dle možností je komunikovaly studentům, širší veřejnosti a politikům.
– Na základě tohoto závazku žádáme, aby připravila celouniverzitní kurz, který by studenty v této tématice vzdělával a byl prostorem pro realizaci ekologických projektů s praktickým dopadem.

2) Tlačily na politickou reprezentaci

Žádáme, aby v otázkách ekologie a klimatu poskytovaly univerzity politické reprezentaci vědecky podloženou argumentaci a aktivně vstupovala do společenských a politických debat (například by mohla tlačit na větší zastoupení akademických odborníků v tzv. Uhelné komisi).

3) Zodpovědně se postavily ke klimatické krizi: vytyčily si kroky k dosažení uhlíkové neutrality na univerzitě a zavázaly se k jejímu dosažení do roku 2022. Nejlépe vytvořením samostatného pracoviště pro udržitelnost.

Na univerzitě by měl orgán s plnou podporou rektorátu, jehož zaměstnanci se budou na plný úvazek věnovat koncepci konkrétních opatření ve směru ekologicky udržitelnějšího provozu školy, vyjednávání s fakultami, školení zaměstnanců (viz b. 8), mapování užitečných zahraničních praxí aj. Tento orgán by měl na začátku svého působení vypracovat ekologický audit, který bude datově podloženou reflexí univerzitní správy a bude podkladem pro další kroky k udržitelnosti UK.
Na základě těchto podkladů by měla být vypracována krátkodobá a dlouhodobá strategiek omezení celkové ekologické stopy provozu univerzity a dosažení uhlíkové neutrality.

4) Přešly na dodavatele obnovitelné energie a minimalizovaly svou energetickou spotřebu

Žádáme, aby univerzita přešla na OZE, https://cz.boell.org/sites/default/files/atlas_energie_2018_1.pdf
– Žádáme, aby univerzity vypisovala všechna nová výběrová řízení podle kritérií EU pro zelenéveřejné zakázky (GPP) a „Fair trade public procurement“ (FTPP).
– Apelujeme na decentralizaci energetiky, ve smyslu zakládání družstev skrz které by měla být univerzita schopna alespoň částečně pokrývat svou spotřebu energie. viz např. str. 16-17 v odkazu výše, dále je nutná konzultace s odborníky.
– Žádáme, aby univerzity hledaly cestu jak cíleně snižovat spotřebu energie.

5) Brala dopad na klima a životní prostředí jako zásadní kritérium při rozhodování o mobilitě (například dojíždění na univerzitu, zahraniční cesty, doprava materiálů atd.)

– Žádáme, aby UK při účasti svých zaměstnankyň a zaměstnanců, studentek a studentů na konferencích a dalších zahraničních cestách zvažovala možnost využití videohovorů namísto osobní účasti.
– Univerzita se může zapojit do mezinárodních sítí akademických institucí, které o posílení udržitelnosti vlastního provozu usilují, například „Roundtable of Sustainable Academic Travel“. Tyto sítě jsou účasti institucí z naší části Evropy otevřené a je to dobrý krok pro prohlubování smysluplné internacionalizace univerzity.
https://www.epfl.ch/schools/sv/school-of-life-sciences/about-us/sustainability-initiative/travel-less-without-loss.

6) Brala dopad na klima a životní prostředí jako zásadní kritérium při rozdělování univerzitních financí

– Žádáme, aby univerzita zřídila fondy a začala budovat infrastrukturu, které podpoří label“) a celkové snížení ekologických nákladů. Viz např.
https://www.epfl.ch/schools/sv/school-of-life-sciences/about-us/sustainability-initiative/how-to-organise-a-videoconference.

7) Okamžitě ukončily spolupráci a přestala přijímat finanční podporu od významných znečišťovatelů životního prostředí a těch, kteří přispívají k prohlubování sociálních nespravedlností

– Žádáme, aby Hospodářská komise při zohledňování financování univerzity brala kromě jiného na zřetel také návrhy z bodu 4).

8) Preferovaly udržitelnost ve stravování a přestala nabízet potraviny extrémně zatěžující životní prostředí (například v menzách, automatech, školních bistrech, cateringu atd.)

– Žádáme, aby stravovací zařízení v gesci univerzity začaly zohledňovat doporučení studie The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health (a href=”https://eatforum.org/eat-lancet-commission), včetně např. školení kuchařek a kuchařů na přípravu plnohodnotných méně masitých a bezmasých jídel. Viz např.: https://rostlinne.cz/wp-content/uploads/2019/04/Pr%C5%AFvodce%20pro%20restaurace.pdf
– Žádáme, aby stravovací zařízení v gesci univerzity monitorovaly svůj potravinový odpad a začaly podnikat kroky k jeho eliminaci. Viz např. https://zachranjidlo.cz/redpot/.

9) Předcházely vzniku odpadu, redukovala ho a řídila se principy cirkulární ekonomiky

– Žádáme, aby univerzita minimalizovala odpad a zasazovala se o aplikaci principu cirkulární ekonomiky tak, aby odpad ideálně nevznikal a byl navracen zpátky do oběhu. Viz např.”url”:”https://incien.org/wp-content/uploads/2019/04/Odpad-zdrojem_publikace.pdf.”
– Koleje a menzy univerzit by měly přestat využívat jednorázové obaly a nahradily je udržitelnějšími alternativami – například zavedením projektu Otoč kelímek (https://otockelimek.cz/) a Rekrabička (https://www.rekrabicka.cz/).
– Žádáme, aby se univerzita postarala o skutečnou recyklaci veškerého odpadu a rozšířila spektrum košů na jednotlivé kategorie.
– Univerzita by měla preferovat ekologičtější možnosti tisku (recyklovaný papír, ekologické barvy) a digitalizaci, kterou přispěje k minimalizaci spotřeby papíru.

10) O těchto bodech aktivně informovala a jednala transparentně při jejich řešení a financování

– Jako jeden z nástrojů transparentnosti proto požadujeme vznik orgánu z bodu 3), který by měl změny vždy komunikovat se zaměstnanci a studenty fakulty, a následně o nich informovat i veřejně.
– Žádáme, aby univerzity podporovaly činnost „ekospolků“ (eko buněk na jednotlivých fakultách, atd.) a spolu s nimi na uvedených požadavcích pracovala.
– Žádáme univerzity aby mezi sebou navázaly spolupráci za účelem přechodu univerzit v České republice na ekologicky fungující instituce.


Rádi pomůžeme, ale nejsme tu od toho, abychom vypracovali dokonalý plán na minimalizaci ekologické stopy celé univerzity. Proto požadujeme, aby byla univerzita v těchto požadavcích proaktivní a o vývoji a plánech průběžně informovala akademickou obec.