Odpověď UK na otevřený dopis Univerzit za klima

Vážení,

reagujeme na Váš otevřený dopis „Univerzity bez fosilií“, ve kterém jste deklarovali Váš zájem na dalším vývoji aktivního řešení klimatické krize, konkrétně na aktivitách univerzity ve vztahu k ukončení financování fosilních paliv ze strany bank a pojišťoven.

 

Pokud jde o Váš požadavek, aby univerzita zveřejnila své poskytovatele pojištění a banky, se kterými spolupracuje, resp. aby poskytla plný seznam svých poskytovatelů pojištění a bank, se kterými spolupracuje, tak si dovolujeme informovat, že seznam poskytovatelů pojištění a bank pro fakulty a součásti předpokládáme zveřejnit po shromáždění informací od fakult a součástí na webu UK v záložce „Udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově“ v nejbližší době.

 

Pokud jde o Váš požadavek, aby univerzita jasně stanovila podmínky pro poskytovatele pojištění a upřednostnila ty se silnou klimatickou politikou, a to v souladu s vlastními vnitřními cíli, které si univerzita stanovila, si dovolujeme informovat, že univerzita již v současné době ve svých veřejných zakázkách akcentuje principy odpovědného zadávání v souladu se Strategií odpovědného zadávání na UK a svými interními předpisy, a zároveň v mantinelech danými zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Veřejné zakázky zadávané Univerzitou Karlovou proto akcentují zejména témata složení dodavatelského řetězce a podmínky v něm, s důrazem na dodržování důstojných pracovních podmínek, realizaci společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, preference ekologicky šetrných řešení v jednotlivých zakázkách. Tato témata však musí být uplatňována přiměřeně a transparentně při respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu k   dodavatelům a principům účelnosti, hospodárnosti a efektivity.

 

Univerzita mimo jiné v této souvislosti informuje, že v listopadu 2021 obdržela na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2021 pořádané MPSV „Ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání“.

 

V současné době probíhá mimo jiné analýza stávajících pojistných smluv a příprava nové zakázky na pojišťovací služby. V návaznosti na to budou vytvářeny celouniverzitní strategické kroky řešící omezení podpory institucí s neetickým chováním. Stejně tak budou hodnoceny přínosy aplikace divestmentu.

 

Zároveň si univerzita uvědomuje problematiku současné situace, kdy tranzice k nízko-uhlíkové ekonomice může – a pravděpodobně bude – vyžadovat po přechodnou dobu využívání fosilních paliv.

 

Uvažujeme-li nad problematikou v širším rámci, musíme hodnotit ekonomické i sociální dopady. Proto se kloníme k preferenci pozitivních kritérií, kdy se upřednostňují kritéria dle ESG ratingu finančních institucí a neaplikujeme negativní kritérium. Neříkáme tím však, že by se měly fosilní zdroje podporovat. Ujišťujeme Vás, že komplexní řešení pojišťovacích a bankovních služeb pro univerzitu vzniká s tímto vědomím.

 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.                      

rektorka Univerzity Karlovy                                      

 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

kvestor UK

 

Mgr. Michal Zima

kancléř UK

 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

 

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.                        

členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj