11 úkolů pro environmentálně udržitelnou univerzitu (studentky a studenti Masarykovy Univerzity v Brně)

1) „Oddělení udržitelnosti/Společenské odpovědnosti“

Tlak ze strany fakult na vznik celouniverzitního pracoviště, které se bude systematicky věnovat tématu udržitelnosti. Aby přístup byl systematický, je třeba vytvořit strategii udržitelnosti (např. Česká zemědělská univerzita v Praze již takovou strategií disponuje).

Sustainable units fungují např. na University od Leeds, nebo ETH Zurich, kde mají vypracované strategie, na to navázané aktivity a zajištěné financování.

Udržitelný rozvoj – druh rozvoje, který se zároveň snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Minulý i současný vývoj založený především na ekonomickém růstu se nezvratně podepisuje na podobě a fungování naší planety. Většina přírodních zdrojů je konečná a jejich nadměrné čerpání naši planetu poškozuje, jedná se tudíž v podstatě o rozvoj na dluh. Udržitelný rozvoj proto nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Ústřední otázkou proto je, jak uchovat kvalitu života a zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo naplnění potřeb budoucích generací a jiných lidí. Stojí na pochopení, že sociální, environmentální a ekonomický pilíř společnosti jsou úzce propojeny a že nelze jeden z nich upřednostnit na úkor ostatních.

2) Třetí role univerzity

Na základě existujících dat by fakulta měla uznat urgentnost klimatické krize a směrem k veřejnosti plnit svou „třetí roli“. 

Dále by se fakulta měla oficiálně zavázat k respektování závěrů klimatického panelu IPCC – Mezinárodní panel pro změny klimatu. A na základě těchto informací připravila kurz nabízený mimo mateřské obory (pro celou univerzitu), který by studenty v této tématice vzdělával a byl prostorem pro realizaci ekologických projektů s praktickým dopadem. 

Dále by fakulta mě plnit svoji třetí roli přednáškami a aktivitami pro veřejnost, kde by dopady lidské činnosti na klima laickým způsobem předávala a nabízela možná východiska. 

3) Tlak na politickou reprezentaci

Přírodovědecká fakulta by měla v otázkách ekologie a klimatu poskytovat politické reprezentaci vědecky podloženou argumentaci a aktivně vstupovat do společenských a politických debat (například tlak na větší zastoupení akademických odborníků v tzv. Uhelné komisi). 

4) Směřování k uhlíkové neutralitě

Fakulta se musí zodpovědně postavit ke klimatické krizi a vytyčit si kroky  k dosažení uhlíkové neutrality k co nejbližším datu (strategie udržitelnosti). 

K dosažení uhlíkové neutrality a zajištění související agendy bude nezbytné zřídit samostatné pracoviště zabývající se touto problematikou (viz bod 1 „Oddělení udržitelnosti/Společenské odpovědnosti“). Agenda tohoto pracoviště by měla zastřešovat opatření ve směru ekologicky udržitelnějšího provozu školy, vyjednáváním s fakultami, mapováním užitečných zahraničních praxí apod. K započnutí veškeré aktivity bude nutné mít k dispozici audit energetické náročnosti budov, nakládání s odpady, vodou apod. 

Uhlíková neutralita: rovnováha mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním z atmosféry do takzvaných úložišť uhlíku. Aby bylo dosaženo čistých nulových emisí, musí být celosvětové emise skleníkových plynů vyváženy zachycováním uhlíku. Dalším způsobem, jak snížit emise a dosáhnout uhlíkové neutrality, je kompenzovat emise vzniklé v jednom sektoru jejich snížením někde jinde. 

Úložiště uhlíku: pohlcuje více uhlíku, než emituje (lesy, oceán, půda).

5) Obnovitelná energie a spotřeba 

Univerzita každoročně nakupuje elektrickou energii na burze, proto by měla fakulta vyzvat příslušné oddělení univerzity, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů měl zvyšující se podíl, a nakonec přešla pouze na dodavatele obnovitelné energie

Zároveň fakulta na základě energetického auditu musí snižovat svoji energetickou spotřebu tam, kde to nebude ohrožovat provoz výzkumných pracovišť. 

6) Udržitelná mobilita 

Fakulta by měla motivovat k udržitelným formám dopravy a aktivně se zapojovat do aktuálních projektů (např. Do práce na kole, započítávání cesty vlakem do práce do pracovní doby, …).

Fakulta by měla dbát na to, aby podporovaly možnost studentů a studentek a akademických pracovníků a pracovnic používat méně uhlíkově zatěžující dopravu na mezinárodní akce (tj. respektovali jejich potřeby a poskytli jim finance na možné zvýšené výdaje, možnosti videohovorů).

7) Udržitelnost jako kritérium

Dopad na klima a životní prostředí by měl být považován za zásadní kritérium při rozdělování univerzitních financí. Z toho důvodu by kritérium udržitelnosti mělo být přítomno ve výběrových řízeních zadávaných fakultou. 

Dle zákona č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek) může zadavatel nastavit podmínky účasti  jako § 37 d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

Udržitelné zadávání veřejných zakázek: 

– Zadávání zelených veřejných zakázek GPP (Green Public Procurement).

– Zadávání veřejných zakázek s ohledem na ekologické a sociální dopady (Fair trade public procurement, FTPP). 

 

8) Zodpovědná spolupráce

Fakulta nebude navazovat spolupráci a přijímat finanční podporu od významných znečišťovatelů životního prostředí a těch, kteří přispívají k prohlubování sociálních nespravedlnosti. 

9) Udržitelné stravování

Fakulta ve svých bufetech, menzách a dalších stravovacích zařízeních bude preferovat udržitelnost ve stravování a přestane nabízet potraviny extrémně zatěžující životní. Jídla by měla být připravována z regionálních potravin a důraz by měl být kladen na dostatečný počet bezmasých jídel

Dále by stravovací zařízení v gesci univerzity měly monitorovat svůj potravinový odpad a začít podnikat kroky k jeho eliminaci. 

Například zapojení se do brněnského projektu Zachraň jídlo.

10) Zodpovědné nakládání s odpadem

Fakulta by měla předcházet vzniku odpadu, redukovat ho a řídit se principy cirkulární ekonomiky. 

Fakulta by měla minimalizovat odpad a zasazovat se o aplikaci principu cirkulární ekonomiky tak, aby odpad ideálně nevznikal a byl navracen zpátky do oběhu. Ve stravovacích zařízeních nebudou používány jednorázové obaly a byly nahrazeny alternativami (např. Otoč kelímek, Rekrabička).

Fakulta musí zodpovědně třídit veškerý odpad produkovaný na půdě univerzity, postarat se o jeho skutečnou recyklaci a rozšířit spektrum košů na jednotlivé kategorie tříděného odpadu: bioodpad, kovové nádoby, nápojové kartony a drobný elektroodpad. 

Fakulta by měla přistoupit k ekologičtější možnosti tisku (recyklovaný papír, ekologické barvy) a digitalizaci, kterou přispěje k minimalizaci spotřeby papíru. 

K tomuto bodu by fakulta měla zaujmout jasné stanovisko a vyvíjet tlak i na činnost rektorátu.

Cirkulární ekonomika – Cirkulární ekonomika je často definována jako koncept, ve kterém neexistuje odpad. Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují, patří: uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

11) Transparentnost a otevřené informování

Fakulta musí aktivně informovat a jednat transparentně při řešení následujících kroků a financování.

Jedním ze způsobů, jak informovat a zároveň sledovat indikátory, je zapojení univerzity do tzv. Green metrics. 

 

K těmto 11 úkolům žádáme vyslovení stanoviska Akademického senátu Přírodovědecké fakulty.

 

hnutí Univerzity za klima

Zdroje, odkazy:

Strategie udržitelnosti na České zemědělské univerzitě: https://csr.czu.cz/cs/r-13686-strategie-a-zprava-o-udrzitelnosti.

Sustainable unit na Univerzitě v Leedsu: https://sustainability.leeds.ac.uk/.

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – Sustainability: https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/sustainability.html

Definice udržitelného rozvoje podle MŽP (https://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj).

IPCC (https://www.ipcc.ch/). Český překlad Souhrnné zprávy k páté zprávě je na stránkách MŽP (https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc_2015/$FILE/OEOK-IPCC_SYR_report_CZ-20150504.pdf).

Uhlíková neutralita, Evropský parlament (https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20190926STO62270/uhlikova-neutralita-dosahneme-ji-do-roku-2050)

Úložiště uhlíku, Evropský parlament (https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20190926STO62270/uhlikova-neutralita-dosahneme-ji-do-roku-2050)

Fakta a čísla o obnovitelných zdrojích v Evropě, Atlas energie (https://cz.boell.org/sites/default/files/atlas_energie_2018_1.pdf).

Do práce na kole (https://www.dopracenakole.cz/). 

Manuál pro udržitelnou dopravu, EPFL (https://www.epfl.ch/schools/sv/wp-content/uploads/2019/11/SV-TLWL-Travel-Guidelines-FINAL-26nov-2019_corporate-compliant.pdf).

Nakupujte zeleně! Příručka o zadávání zelených veřejných zakázek 3. vydání (https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_cs.pdf). 

Fair trade public procurement na příkladu EU (https://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120334/LDM_BRI(2012)120334_REV1_EN.pdf). 

Zachraň jídlo (https://zachranjidlo.cz/redpot/).

Otoč kelímek (https://otockelimek.cz/).

Rekrabička (https://www.rekrabicka.cz/). 

Odpad zdrojem (https://incien.org/wp-content/uploads/2019/04/Odpad-zdrojem_publikace.pdf). 

Green Metrics (http://greenmetric.ui.ac.id/).