Požadavky na Univerzitu Karlovu

Bereme vážně slova z Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020: “Usilujeme společně o to, aby naše Alma Mater, Univerzita Karlova, byla v tom nejlepším slova smyslu ‚univerzitou třetího tisíciletí‘, tj. univerzitou svobodnou, sebevědomou, vážící si svých tradic a současně předjímající a spoluurčující vývoj disciplín na ní pěstovaných; univerzitou moderní, inspirativní a otevřenou světu, schopnou vstřebávat nejrůznější podněty, univerzitou prestižní nejen v českém a evropském kontextu, ale i ve světě. Jen tehdy budeme úspěšní.”

V duchu této vize žádáme, aby se s ohledem na vědecké poznatky o klimatické a ekologické krizi a jejích společenských souvislostech a důsledcích stala UK místem, které půjde příkladem celé společnosti.

Domníváme se, že kromě vzdělání a výzkumu, které jsou pro řešení ekologické a klimatické krize zcela nezbytné, je nedílnou součástí role univerzity společenská angažovanost a schopnost jít celé společnosti pozitivním příkladem.

V tomto může UK navázat na činnost jiných univerzit světového významu jako je například ETH Zurich (https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/sustainability/context/sustainability-report.html

a Freie Universität Berlin (https://www.fu-berlin.de/en/sites/uas/_newsordner/180517_sus_report.html).

Jako iniciativa Univerzity za klima jsme přišli s těmito požadavky, které předsednictvo Akademického Senátu UK uznalo za relevantní. Díky tomu bychom nadále chtěli z těchto požadavku vycházet, a začali je podrobněji formulovat pro specifické potřeby Univerzity Karlovy.

 

 

Proto požadujeme, aby Univerzita Karlova:

 

1)  Zdůrazňovala urgentnost klimatické krize směrem k veřejnosti a plnila svou „třetí roli“

    Žádáme, aby se UK oficiálně zavázala respektovat závěry klimatického panelu IPCC, a dle možností je komunikovala studentům, širší veřejnosti a politikům.

    Na základě tohoto závazku žádáme, aby připravila celouniverzitní kurz, který by studenty v této tématice vzdělával a byl prostorem pro realizaci ekologických projektů s praktickým dopadem.

2)   Tlačila na politickou reprezentaci

    Žádáme, aby v otázkách ekologie a klimatu poskytovala UK politické reprezentaci vědecky podloženou argumentaci a aktivně vstupovala do společenských a politických debat (například by mohla tlačit na větší zastoupení akademických odborníků v tzv. Uhelné komisi).

    Žádáme, aby UK navázalo spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, respektive Komisí Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima, a začala jednat o konkrétních krocích, kterými se snahy města a úsilí univerzity (jako jednoho z velkých zaměstnavatelů a vlastníků budov na území města) mohou vzájemně podporovat.

 3)    Zodpovědně se postavila ke klimatické krizi: vytyčila si kroky k dosažení uhlíkové neutrality na univerzitě a zavázala se k jejímu dosažení do roku 2022

    Žádáme, aby na UK vznikl orgán s plnou podporou rektorátu, jehož zaměstnanci se budou na plný úvazek věnovat koncepci konkrétních opatření ve směru ekologicky udržitelnějšího provozu školy, vyjednávání s fakultami, školení zaměstnanců (viz b. 8), mapování užitečných zahraničních praxí aj. Tento orgán by měl na začátku svého působení vypracovat ekologický audit, který bude datově podloženou reflexí univerzitní správy a bude podkladem pro další kroky k udržitelnosti UK.

    Na základě těchto podkladů by měla být vypracována krátkodobá a dlouhodobá strategie k omezení celkové ekologické stopy provozu univerzity a dosažení uhlíkové neutrality. Problematika by se tedy mimo jiné měla určitě promítnout do Dlouhodobého – strategického záměru UK 2021-2025.

 4)    Přešla na dodavatele obnovitelné energie a minimalizovala svou energetickou spotřebu

Žádáme, aby univerzita přešla na OZE,  https://cz.boell.org/sites/default/files/atlas_energie_2018_1.pdf 

    Žádáme, aby UK vypisovala všechna nová výběrová řízení podle kritérií EU pro zelené veřejné zakázky (GPP) a „Fair trade public procurement“ (FTPP).

Žádáme, aby UK apelovala na decentralizaci energetiky, ve smyslu zakládání družstev skrz které by měla být univerzita schopna alespoň částečně pokrývat svou spotřebu energie. viz např. str. 16-17 v odkazu výše, dále je nutná konzultace s odborníky.

Žádáme, aby UK cíleně snižovala spotřebu energie.

5)    Brala dopad na klima a životní prostředí jako zásadní kritérium při rozhodování o mobilitě (například dojíždění na univerzitu, zahraniční cesty, doprava materiálů atd.)

    Žádáme, aby se UK zapojila do mezinárodních sítí akademických institucí, které o posílení udržitelnosti vlastního provozu usilují, například „Roundtable of Sustainable Academic Travel“. Tyto sítě jsou účasti institucí z naší části Evropy otevřené a je to dobrý krok pro prohlubování smysluplné internacionalizace univerzity.

–     Žádáme, aby UK při účasti svých zaměstnankyň a zaměstnanců, studentek a studentů na konferencích a dalších zahraničních cestách zvažovala možnost využití videohovorů namísto osobní účasti.

    Programy jako je „Podpora internacionalizace na UK“ by měly dbát na to, aby podporovaly možnost studentů a studentek a akademických pracovníků a pracovnic používat méně uhlíkově zatěžující dopravu na mezinárodní akce (tj. respektovali jejich potřeby a poskytli jim finance na možné zvýšené výdaje). Viz např. https://www.epfl.ch/schools/sv/school-of-life-sciences/about-us/sustainability-initiative/travel-less-without-loss.

 6)    Brala dopad na klima a životní prostředí jako zásadní kritérium při rozdělování univerzitních financí

    Žádáme, aby podobně jako existuje program „Podpora internacionalizace na UK“, existoval také program „Podpora ekologizace UK“, který by podporoval akademické projekty a jiná dílčí opatření zaměřená na zvýšení udržitelnosti s ohledem na specifické potřeby jednotlivých pracovišť.

    Žádáme, aby univerzita zřídila fondy a začala budovat infrastrukturu, které podpoří pořádání akcí usilujících o uhlíkovou neutralitu (například na základě „CO2-Neutral label“) a celkové snížení ekologických nákladů. Viz např. https://www.epfl.ch/schools/sv/school-of-life-sciences/about-us/sustainability-initiative/how-to-organise-a-videoconference.

 7)    Okamžitě ukončila spolupráci a přestala přijímat finanční podporu od významných znečišťovatelů životního prostředí a těch, kteří přispívají k prohlubování sociálních nespravedlností

    Žádáme, aby Hospodářská komise při zohledňování financování univerzity brala kromě jiného na zřetel také návrhy z bodu 4).

 8)    Preferovala udržitelnost ve stravování a přestala nabízet potraviny extrémně zatěžující životní prostředí (například v menzách, automatech, školních bistrech, cateringu atd.)

–   Žádáme, aby stravovací zařízení v gesci univerzity začaly zohledňovat doporučení studie The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health (https://eatforum.org/eat-lancet-commission), včetně např. školení kuchařek a kuchařů na přípravu plnohodnotných méně masitých a bezmasých jídel. Viz např.: https://rostlinne.cz/wp-content/uploads/2019/04/Pr%C5%AFvodce%20pro%20restaurace.pdf

 –    Žádáme, aby stravovací zařízení v gesci univerzity monitorovaly svůj potravinový odpad a začaly podnikat kroky k jeho eliminaci. Viz např. https://zachranjidlo.cz/redpot/

9)    Předcházela vzniku odpadu, redukovala ho a řídila se principy cirkulární ekonomiky

Žádáme, aby UK  minimalizovala odpad a zasazovala se o aplikaci principu cirkulární ekonomiky tak, aby odpad ideálně nevznikal a byl navracen zpátky do oběhu. Viz např. https://incien.org/wp-content/uploads/2019/04/Odpad-zdrojem_publikace.pdf.

–     Žádáme, aby UK a její koleje a menzy přestaly využívat jednorázové obaly a nahradily je udržitelnějšími alternativami – například zavedením projektu Otoč kelímek (https://otockelimek.cz/) a Rekrabička (https://www.rekrabicka.cz/).

–     Žádáme, aby UK zodpovědně třídila veškerý odpad produkovaný na půdě univerzity, postarala se o jeho skutečnou recyklaci a rozšířila spektrum košů na jednotlivé kategorie tříděného odpadu: bioodpad, kovové nádoby, nápojové kartony a drobný elektroodpad. 

–     Žádáme, aby UK preferovala ekologičtější možnosti tisku (recyklovaný papír, ekologické barvy) a digitalizaci, kterou přispěje k minimalizaci spotřeby papíru.

10)   O těchto bodech aktivně informovala a jednala transparentně při jejich řešení a financování

Jako jeden z nástrojů transparentnosti proto požadujeme vznik orgánu z bodu 3), který by měl změny vždy komunikovat se zaměstnanci a studenty fakulty, a následně o nich informovat i veřejně.

Žádáme, aby UK podpořila činnost „ekospolků“ (eko buněk na jednotlivých fakultách, atd.) a spolu s nimi na uvedených požadavcích pracovala.

Žádáme, aby na těchto požadavcích UK navázala spolupráci s dalšími univerzitami a společně s nimi se zasadila o přechod univerzit v České republice na ekologicky fungující instituce.

 

Rádi pomůžeme, ale nejsme tu od toho, abychom vypracovali dokonalý plán na minimalizaci ekologické stopy celé univerzity. Proto požadujeme, aby byla univerzita v těchto požadavcích proaktivní a o vývoji a plánech průběžně informovala akademickou obec. 

Jsme rádi, že je UK nakloněna spolupráci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *